روستای آرازمحمد آخوند

آرازمحمد آخوند

عناوین مطالب وبلاگ
- ارتکاب قتل در حین مشاهده عمل زنا
- دفاع از عرض و ناموس
- اجرا و اقامه حد الهی
- قانون جزایی و انتظارات عمومی
- خصوصیات و اهمیت قوانین حمورابی
- طبقات سه گانه مردم بابل
- تساوی افراد در مقابل مجازاتها
- سرقت در قانون حمورابی
- خیانت در امانت, در قانون حمورابی
- امین در صورت تعدی و تفریط مسئول است.
- مسئولیت کیفری پزشک در قانون حمورابی
- جرائم علیه حیثیت افراد در قانون حمورابی
- اعمال خلاف مصالح خانواده در قانون حمورابی
- جرائم علیه مصالح عمومی در حمورابی
- قضاوت الهی یا اوردالی (ordalie)
صفحه قبل 1 صفحه بعد